พระอนุวัฒน์ ภูมิวฑฺฒโน | พระสังฆาธิการ

พระอนุวัฒน์ ภูมิวฑฺฒโน


 
อายุ ๓๖ ปี
พรรษา ๑๖
วัด วัดธรรมประทีป
ท้องที่ ประเทศนิวซีแลนด์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒, ปริญญาโท


VIEW : 84

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ประโยค ๑ - ๒
ปริญญาโท

ตำแหน่ง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น พระธรรมทูต ณ วัดธรรมประทีป [1]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธรรมยุต)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook