พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระราชศิริธรรมเมธี
(สุมน ติสฺสโร ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๕
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระราชเวที
(สมพงษ์ พฺรหฺมวํโส ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๗
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชบัณฑิต
(แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชกิตติโสภณ
(ช่วง โชติมนฺโต ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระราชโสภณ
(ละออ นิรโช ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิริยาลังการ
(เซี่ยง นิวาโต ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระราชโมลี
(ณรงค์ ฐิตญาโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางขุนเทียน
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
รายละเอียด


พระราชรัตนโสภณ
(จันทร์ จนฺทสิริ ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพุทธิมุนี
(หริ่ง อินฺทสโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตคลองสาน
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ
รายละเอียด


พระราชกวี
(อ่ำ ธมฺมทตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชเมธาจารย์
(ผิว ฐิตเปโม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิเวที
(ทอง ธมฺมธโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดคณิกาผล
รายละเอียด


พระราชสังวราภิมณฑ์
(โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัดท่าพระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี
รายละเอียด


พระราชปัญญาภรณ์
(สนิท พฺรหฺมสิริ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(วงศ์ อาภากโร ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๓
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชพฤฒาจารย์
(เชียง อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศีลาจาร
(เกษม พฺรหฺมสิริ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติโกศล
(แนบ ภทฺทวณฺโณ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(คอน สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวราจารย์
(วิญญ์ วิชาโน ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook