พระสังฆาธิการ ภาค๒ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๒


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(พุก ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะฝ่ายอรัญญวาสี
อดีตเจ้าคณะใหญ่แขวงกรุงเก่า
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(ต่าย วารโณ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะกรุงเก่า
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(อาจ จนฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะมณฑลอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
(วิญญู รตนโชติ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
(แผ้ว สุนฺทโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
รายละเอียด


พระธรรมรัตนากร
(มณี สุพโจ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(ไวทย์ มุตฺตกาโม ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ทองใส กตธุโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวงศาจารย์
(แกร สุมโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(ปาน อิสิญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรเวที
(วิน โฆสิโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณไตรโลกาจารย์
(สำเภา ติสาโร ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุนี
(ศรี นารโท ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ
รายละเอียด


พระญาณไตรโลก
(ฉาย คงฺคสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง
รายละเอียด


พระราชปัญญามุนี
(รัต อตฺถทสฺสี ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดชีโพน
รายละเอียด


พระราชเมธากร
(หลี สิกฺขากาโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(จำรัส องฺกุโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระราชวรญาณ
(อุ่ม อารทฺธวิริโย ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม
รายละเอียด


พระราชธานินทราจารย์
(เจิม จนฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม
รายละเอียด


พระราชสุวรรณโสภณ
(โกย การุณิโก)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook