วัดเกียรติประดิษฐ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดเกียรติประดิษฐ์


      วัดเกียรติประดิษฐ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  หลวงพ่อแจ้ง     เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
  พระปลัด ชื่อ     เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
  หลวงพ่อใช้     เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
  พระอาจารย์พิชิต     เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
  พระมหากุล ปญฺญาวฑฺฒโน     เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
  พระมหาบัว ธีรปญฺโญ     เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
  พระอาจารย์เยื้อน ปวโร     เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
  พระครูบุญวัฒโนดม (สุวิช ปุญฺญวฑฺฒโน)   ๒๕๒๒  -  ๒๕๕๐   เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
  พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ (สุธีร์ สุนฺทโร)   ๒๕๕๐   เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook