วัดอินทาราม วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดอินทาราม วรวิหาร


      วัดอินทาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระเทพสังวรวิมล (บุญธรรม ติสฺสวํโส ป.ธ.๖)    -  ๒๕๕๑   เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
  พระวิเชียรมุนี (พัน จิรวฑฺโฒ ป.ธ.๘)     เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
  พระทักษิณคณิศร (สาย ปุญฺญคงฺโค)   ๒๔๔๘   เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
-   พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล กมลจิตฺโต)   ๒๕๕๑   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
  พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล กมลจิตฺโต)   ๒๕๕๒   เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook