วัดหนัง ราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดหนัง ราชวรวิหาร


      วัดหนัง ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระครูสังยุตตินทรีย์ (ทอง)     เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
  พระภาวนาโกศลเถร (เอี่ยม สุวณฺณสโร)   ๒๔๔๑  -  ๒๔๖๙   เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
  พระวิเชียรกวี (ฉัตร อินฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕)   ๒๔๖๙  -  ๒๕๐๓   เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
-   พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต)   ๒๕๐๒   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
  พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต)   ๒๕๐๓  -  ๒๕๑๒   เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
  พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม ป.ธ.๔)   ๒๕๑๒  -  ๒๕๕๒   เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
  พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)   ๒๕๕๓   เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook