วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร


      วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระรัตนมุนี (บาง ธมฺมรสี ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
  พระอุดมปิฎก (สอน พุทฺธสโร ป.ธ.๙)     เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
  พระธรรมไตรโลก (ชื่น)     เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
  พระสุขุมธรรมาจารย์ (ลมัย โกวิโท ป.ธ.๗)   ๒๔๙๙   เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
-   พระเทพรัตนโมลี (ชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๙)   ๒๕๒๓   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
  พระเทพรัตนโมลี (ชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๙)   ๒๕๒๔  -  ๒๕๕๒   เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
  พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)   ๒๕๕๓   เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook