วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร


      วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระวิไนยกิจการีเถระ (ปั้น พรฺหมฺสโร)     เจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐาน
  พระสรภาณโกศล (สมบูรณ์ โชติปาโล ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดรัชฎาฐิษฐาน
  พระเทพวิมลโมลี (ประเวช ธนปญฺโญ ป.ธ.๖)   ๒๕๒๙   เจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook