พระธรรมวัชรวิมล (ประเวช ธนปญฺโญ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวัชรวิมล (ประเวช ธนปญฺโญ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓
พรรษา ๖๓
วัด วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 4,564

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวัชรวิมล มีนามเดิมว่า ประเวช ปัญญา เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะโรง ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โยมบิดา นายมูล ปัญญา โยมมารดา นางน้อย ปัญญา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ ณ วัดบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พระปิฎกคุณาภรณ์ วัดศรีเมือง ตำบลเมือง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน ณ วัดบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พระวุฒิกรอุดมคุณ วัดทองย้อย ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดปลั่ง วัดทองย้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์สายนต์ วัดบ้านพร้าว เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดทางกระบือเอื้อดีวิทยาคารบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดอนงคาราม ตำบลบ้านสมเด็จ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร)
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระวินยาธิการ ประจำเขตตลิ่งชัน
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าสำนักเรียน วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูโสภณปริยัติคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิพัฒน์ปัญญาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเวที ศรีพิพัฒนาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิมลโมลี ศีลาจารโสภณ วิมลวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวัชรวิมล โสภณปริยัติญาณ สุสีลาจารสุนทร ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ภิเดช อัชนกุล. (๒๕๔๓). ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : หจก. โปร พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์. หน้า ๑๑๙-๑๒๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook