วัดภคินีนาถ วรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดภคินีนาถ วรวิหาร


      วัดภคินีนาถ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระราชอุดมมงคล (วิสิทธิ์ นนฺทิโย ป.ธ.๕)     เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
-   พระราชมงคลมุนี (เงิน สุทนฺโต ป.ธ.๕)   ๒๕๐๗   รักษาการเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
  พระประสิทธิสุตคุณ (นาค ป.ธ.๔)     เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถ
  พระครูวิสุทธิสังวร (ผ่อง)   ๒๔๒๓   เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถ
  พระธรรมถาวร (เซ่ง สงฺกจฺโจ)   ๒๔๕๘   เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถ
-   พระครูวิริยกิจโกศล (ฤทธิ์)     รักษาการเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถ
  พระครูอุปการประชากิจ (หงส์ ผุสฺสนารโต)   ๒๔๘๔   เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
  พระราชมงคลมุนี (เงิน สุทนฺโต ป.ธ.๕)   ๒๕๐๘  -  ๒๕๕๐   เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook