วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร


      วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๑


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


-   พระราชมุนี (โฮม โสภโณ ป.ธ.๖)     รักษาการเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
-   พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)   ๒๕๓๓   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
  พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)   ๒๕๓๕   เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
  พระครูปทุมธรรมธาดา (กล่ำ คุณสมฺปณฺโณ)   ๒๔๐๐   เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
  พระครูปทุมธรรมธาดา (สิงห์ อคฺคธมฺโม)   ๒๔๓๗   เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
  พระปัญญาพิศาลเถร (สิงห์)   ๒๔๔๔   เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
  พระวิสุทธิสารเถร (ผิว)     เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
  พระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปุญฺโญ)     เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
  พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย)   ๒๔๘๘   เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
  พระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร ป.ธ.๖)   ๒๕๒๒   เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook