พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พรรษา ๖๒
วัด วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A., ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,482

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมวชิรเวที เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ บ้านหนามแท่ง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันแยกขึ้นกับจังหวัดยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายทุย มลาวรรณ โยมมารดาชื่อ นางเมือง มลาวรรณ ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่-ทำนา เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนประชาบาลบ้านหนามแท่ง อ.มหาชนะชัย จ.อุบลราชธานี


บรรพชาและอุปสมบท

     ครั้นอายุ ๑๓ ปี ได้เข้าบรรพชาที่วัดทุ่งสวนตาล ต.ม่วง อ.มหาชัยชนะ โดยมีเจ้าอธิการจวน เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าสมอและเจ้าคณะตำบลม่วง เป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างเป็นสามเณรได้หมั่นเล่าเรียนหาความรู้ศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น พ.ศ. ๒๔๙๘ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้ลาสิกขาไปบรรพชาใหม่ ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์
     กระทั่งเมื่ออายุ ๒๒ ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ พัทธสีมาวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเทพวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบทได้มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมและบาลีอย่างจริงจัง แม้สภาพความเป็นอยู่ในขณะนั้นจะไม่มีความสะดวกสบายต่อการศึกษาดังเช่นในปัจจุบันเท่าใดนัก แต่อาศัยความมุมานะท่องหนังสืออ่านตำราอย่างขะมักเขม้น


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม
พ.ศ. ๒๕๑๕ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๘ Master of Arts Program in Sociology (M.A.) มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น กรรมการบริหารคณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [4]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
อาจารย์สอนหนังสือประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสารกวี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมุนี ตรีปิฎกอรรถโฆษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี ศรีปริยัตินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธัชมุนี ศีลาจารวิมล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจาร สุวิธานปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๕
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๐
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๔
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๒
9. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [จำนวน ๓ รูป ๑. พระธรรมธัชมุนี ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๑
wikipedia
อายุวัฒนมงคลครบ ๗๗ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook