วัดบุปผาราม วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดบุปผาราม วรวิหาร


      วัดบุปผาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระราชวรญาณ (บรรจบ ตาที)     เจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
  พระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาโส ป.ธ.๕)   ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
-   พระธรรมรัตนดิลก (อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗)   ๒๕๒๓   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
  พระธรรมรัตนดิลก (อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗)   ๒๕๓๐   เจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook