วัดชิโนรสาราม วรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดชิโนรสาราม วรวิหาร


      วัดชิโนรสาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร ป.ธ.๗ ,ดร.)     เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
  พระสุวรรณเวที (ทองดี ราชธมฺโม ป.ธ.๗)     เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม
  พระศรีสักยวงศ์ (สุนทร โสมทตฺโต ป.ธ.๘)     เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
  พระวิสุทธิสมาจารย์ (ปลด)     เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม
  พระราชพัฒนโสภณ (มงคล เกสโร)     เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook