พระสังฆาธิการ | พระสังฆาธิการ


พระครูกมลธรรมวุฒิ
(เคน กมโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูวิทูรธรรมโกศล
(พิชิต ธมฺมวิชิโต)
เจ้าอาวาสวัดสโปแคนธัมมาราม
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมวิเทศ
(จันที ณฏฺฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดเนวาด้าธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูอุดมโพธิวิเทศ
(ณรงค์ อุตฺตมวํโส)
เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี
รายละเอียด


พระครูปัญญาโพธิวิเทศ
(วิทยา ปญฺญาวโร)
เจ้าอาวาสวัดปุพพาราม
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมโฆสิต
(วิน โฆสิตธมฺโม)
วัดแจ้งพุทธวาส
รายละเอียด


พระครูพิศิษฐ์ธรรมวิเทศ
(พิศิษฐ์ ฐานธมฺโม)
วัดไทยพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวีรธรรมวิเทศ
(เฉลิมชัย มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมสาทิส
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมวิเทศ
(ชัยพิชิต)
เจ้าอาวาสวัดหลวงอาร์เจนตินา
รายละเอียด


พระครูวิเทศศีลโสภิต
(เหียนกิม)
วัดพระพุทธศาสนา
รายละเอียด


พระครูสิริวชิรธรรมวิเทศ
(ประสพ เตชธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดวชิรธรรมปทีป
รายละเอียด


พระครูอนุกูลสิทธิวิเทศ
(บุญลือ)
วัดพรหมคุณาราม
รายละเอียด


พระครูปรีชาธรรมวิเทศ
(อมร อริโย)
วัดภูธาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศรัตนาภรณ์
(นวรัตน์ ครุโก ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
รายละเอียด


พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
(ฐานะ วิสารโท)
รองเจ้าคณะอำเภอบาลิง - กัวลามูดา
เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมรังสี
(สุภาพ เขมรํสี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระครูโกวิทธรรมานุกูล
(จันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุตตมญาณมุนี
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วิเชียร โฆสธมฺโม
รองเจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระขรรค์ชัย ชยวํโส
วัดพระธรรมกายชวาร์ซัลด์
รายละเอียด


พระอาคม ชยาคโม
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook