พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูกิตตินันทคุณ
(กิตติ กิตฺตินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดคุณแม่จันทร์
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมาทร
เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปิยศีลาภรณ์
(จำปี)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน
รายละเอียด


พระครูสุตจันทวงศ์
(สมบูรณ์ ฉนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดจันทวงศาราม
รายละเอียด


พระครูสุนทรจริยาภิรม
(สยาม ปญฺญาปชฺโชโต)
เจ้าอาวาสวัดจำปา
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาธาร
(ณัฐกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี
รายละเอียด


พระครูวิมลศีลสุนทร
(พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดช่องนนทรี
รายละเอียด


พระครูประยุตปุญญากร
(บุญยง)
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมคุณ
(เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
รายละเอียด


พระครูสถิตบุญวัฒน์
(ชาญ ถิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะเขตยานนาวา
เจ้าอาวาสวัดด่าน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
รายละเอียด


พระครูติลกานุรักษ์
(ปราโมทย์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง
รายละเอียด


พระครูสุนทรพัฒนวิมล
(วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดดิษหงสาราม
รายละเอียด


พระครูสิริดิสวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดดิสานุการาม
รายละเอียด


พระครูวิชิตภารการ
(มนต์)
เจ้าอาวาสวัดทอง
รายละเอียด


พระครูศรีนพคุณ
(ทองสุข อตฺถปาลี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงคลองสาน
วัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระครูโอภาสวรานุกิจ
(ประกาย)
เจ้าอาวาสวัดทองศาลางาม
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมบาล
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
รายละเอียด


พระครูมงคลกิจจานุกูล
(ธงชัย โชติโย)
เจ้าอาวาสวัดท่าพระ
รายละเอียด


พระครูเนกขัมมคุณาจาร
(จันทร์แดง คุณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนา
รายละเอียด


พระครูพัฒนธรรมคุณ
(รังสรรค์ สนฺติกโร)
เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook