พระครูวิมลศีลสุนทร (พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิมลศีลสุนทร (พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)


 
อายุ ๙๗ ปี
พรรษา ๗๔
วัด วัดช่องนนทรี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 1,287

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
 เจ้าอาวาสวัดช่องนนทรีที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูวิมลศีลสุนทร วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook