พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ป.ธ.๗ ,ผศ.ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุวรรณ จนฺทสโร ป.ธ.๗
เลขานุการเจ้าคณะเขตจอมทอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาประยูร ชุตินฺธโร ป.ธ.๗
เจ้าอาวาสวัดสีสุก
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร ปภสฺสโร ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์
รายละเอียด


พระมหาเดช กนฺตเมธี ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหามาณพ ญาณโสภโณ ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสนิท สํวโร ป.ธ.๗
เจ้าอาวาสวัดอภัยทายาราม
รายละเอียด


พระมหาสวัสดิ์ อหึสโก ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวินัย ปริญฺญาโณ ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๗
เลขานุการเจ้าคณะเขตหนองแขม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี
รายละเอียด


พระมหาพลวรรธน์ วีรวํโส ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม
รายละเอียด


พระมหาบุญธรรม สุธีโร ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาคำสิงห์ สีหนนฺโท ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหามนูญ ปริญฺญาโณ ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาจำเนียร อติโรจโน ป.ธ.๗
เจ้าคณะแขวงบางจาก (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
รายละเอียด


พระมหาศตวรรษ สุภวฑฺฒโน ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสนเกษม
รายละเอียด


พระมหานคร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระมหาญาณทัศน์ ฉฬภิญฺโญ ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธนเมศวร์ ธมฺมสฺสโร ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook