พระครูสุนทรชัยสิทธิ (วันชัย วิชยวโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุนทรชัยสิทธิ (วันชัย วิชยวโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
พรรษา ๔๒
วัด วัดธาตุทอง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 670

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูสุนทรชัยสิทธิ มีนามเดิมว่า วันชัย พงษ์ประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ บิดา นายสุหัส พงษ์ประเสริฐ มารดา นางวันดี พงษ์ประเสริฐ บ้านเลขที่ ๕๗๗/๗๑ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพญาณกวี (นพ องฺกรปญฺโญ) วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพญาณกวี (นพ องฺกุรปญฺโญ) วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิเขมากร (ชุบ เขมงฺกโร) วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินัยธรสมบุญ วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดธาตุทอง
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดธาตุทอง
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เข้ารับการฝึกอบรม พระนักเทศน์ (คณะธรรมยุต) รุ่นที่ ๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น กรรมการบริหารวัดธาตุทอง
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น ครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้บริหารโรงเรียนธรรมศึกษาวันอาทิตย์ วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓  เป็น กรรมการบริหาร และเลขานุการสำนักเรียนวัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการบริหาร และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมสำนักเรียนวัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสุนทรชัยสิทธิ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑๖
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) และภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook