พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒


พระครูสถิตปัญญาภรณ์
(ลำใย ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะแขวงคลองสิบสอง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูประจักษ์ศุภกิจ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูพิจิตรพัฒนวิธาน
(ชัยวัฒน์ วฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูวิจารณ์กิจจานุกิจ
(โชติปาโล)
เจ้าอาวาสวัดลำต้อยติ่ง
รายละเอียด


พระครูโฆษิตสุทธสร
เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส
รายละเอียด


พระครูโสภณวรคุณ
(สนิท กาญฺจนาโภ)
เจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
รายละเอียด


พระครูสิริวัฒนาทร
(สมพงษ์ สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
รายละเอียด


พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์
(สำรอง ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด
เจ้าอาวาสวัดวิมุตยาราม
รายละเอียด


พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์
(วัชรินทร์ ,ดร.)
เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนา
เจ้าอาวาสวัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์วรคุณ
(ประสิทธิ์)
เจ้าอาวาสวัดศรีกุเรชา
รายละเอียด


พระครูสถิตชยาภินันท์
(สมชาย)
เจ้าอาวาสวัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมรส
(เสถียรพงศ์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดศาลาครืน
รายละเอียด


พระครูโกมุทสราภิวัฒน์
(สาย)
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิปัญญาคม
(โอวาท ปญฺญาโสภโณ)
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมานุศาสก์
(บรรจง ปิยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระครูสันติธรรมาภรณ์
(บุตร สุขีโว)
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูพิมลบุญญาธร
เลขานุการเจ้าคณะเขตลาดพร้าว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
รายละเอียด


พระครูนวการวิมล
(สง่า สิริธโร)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์
รายละเอียด


พระครูบวรกิจคุณาธาร
(อนันต์)
เลขานุการเจ้าคณะเขตหนองจอก
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู
รายละเอียด


พระครูสิริสุวรรณรัต
(ทองแดง)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook