พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ) | พระสังฆาธิการ

พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ ,ดร.)


 
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ปร.ด.


VIEW : 990

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๗ จบ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกมัธยมศึกษา-ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๔๘ จบ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๔๙ จบ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลโล่สามศร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ และเกียรติบัตรบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในโอกาส ๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๘๘๖ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ด) สาขาวิชาไทยศึกษาทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการเทศน์มหาชาติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

ครูพระสอนศีลธรรม

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิมลธรรมภาณ

ที่มา


www.mahachat.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook