พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร ในอดีต | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูอินทสุวรรณโชติ
(ทองอยู่ โชติโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์ธรรมคุณ
(ชื่น อกมฺปโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระครูไพศาลธรรมานุยุต
(สนั่น อิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูชัยสารสุนทร
(สิงห์ ชยสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
รายละเอียด


พระครูโสภณกิตติวิบูล
(เล็งชัย กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจงร้อน
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิจารณ์
(ลืม)
อดีตรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
รายละเอียด


พระครูธรรมานุกูล
(ภู จนฺทเกสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมมงคล
(อำไพ จิรธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
รายละเอียด


พระครูธรรมธร นิเทศ อภิญาโณ ,ดร.
อดีตเลขานุการเจ้าคณะแขวงยานนาวา - สาทร เขต ๒
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่
รายละเอียด


พระครูธรรมรัต
(ประดิษฐ์ พุทฺธิเมธี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๒
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย
รายละเอียด


พระครูสมุห์ เชวง ญาณวีโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม
รายละเอียด


พระครูชุบ โอภาโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


หลวงปู่ไปล์ ฉนฺทสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระอธิการอินทร์ กุมาโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระอธิการพวง พลธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


เจ้าคณะหมวดอุย อินฺทโชติ
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


หลวงพ่อพูน กิฺติสาโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook