พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร ในอดีต | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูสิริธรรมรัต
(หล่ำ สิริธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระครูอนุสนธิ์สันติคุณ
(สันติ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสายอำพันธ์เอมสาร
รายละเอียด


พระครูโสภณวีราภิวัฒน์
(พรพิรัฏฐ์ จิรปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี
(ทับ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี
(ผัน จนฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมโสภณ
(บุญเสริม กตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูอินทสุวรรณโชติ
(ทองอยู่ โชติโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์ธรรมคุณ
(ชื่น อกมฺปโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระครูสุคนธศีล
(หอม อภินฺนโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเลียบราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูไพศาลธรรมานุยุต
(สนั่น อิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูชัยสารสุนทร
(สิงห์ ชยสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
รายละเอียด


พระครูโสภณกิตติวิบูล
(เล็งชัย กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจงร้อน
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิจารณ์
(ลืม)
อดีตรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมานุกูล
(ภู จนฺทเกสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมมงคล
(อำไพ จิรธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
รายละเอียด


พระครูธรรมธร นิเทศ อภิญาโณ ,ดร.
อดีตเลขานุการเจ้าคณะแขวงยานนาวา - สาทร เขต ๒
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่
รายละเอียด


พระครูธรรมรัต
(ประดิษฐ์ พุทฺธิเมธี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๒
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook