พระสงฆ์ ภาค๑๗ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๗


พระเทพปริยัติมุนี
(เข็บ อนงฺคโณ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวิชิตสังฆาราม
รายละเอียด


พระระณังควินัยมุนีวงศ์
(พลอย ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รายละเอียด


พระราชสุตกวี
(สิงห์ จนฺทาโภ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมุนี
(ริ่น โสภโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(ช้วน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณมุนี
(ดำ ยโสธโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงา
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนาธิการาม
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(วิศิษฐ์ อธิปฺปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมไตร
รายละเอียด


พระราชกิตติสุนทร
(สมมาตร ชินวโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระธรรมาวุธวิศิษฐ์
(ชูสิทธิ์ จาครโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาวุธสรณาราม
รายละเอียด


พระโสภณคุณาธาร
(เนียม สุวโจ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ
รายละเอียด


พระศรีปริยัติสุธี
(เฟื่อง สจฺจานนฺโท ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธาราราม
รายละเอียด


พระวิสุทธิศีลาภรณ์
(สำเริง สุทฺธสีโล ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระบริสุทธศีลาจาร
(วัน จนฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยยอด
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย
รายละเอียด


พระวิศาลสมณคุณ
(สังข์ ปุญฺญวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
รายละเอียด


พระอนุศาสน์โศภน
(เอียด จนฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิคมประทีป
รายละเอียด


พระสังวรโกวิท
(ลิ้ม จนฺทสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมไตร
รายละเอียด


พระระณังควินัยมุนี
(เรวัต สีลวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รายละเอียด


พระมงคลวิสุทธิ์
(สุภา กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสีลสุภาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณวิมลกิจ
(พยับ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกระบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
รายละเอียด


พระครูศีลพงษ์คณารักษ์
(ผุด)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook