พระสังฆาธิการ ภาค๑๗ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๗


พระเทพปริยัติมุนี
(เข็บ อนงฺคโณ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวิชิตสังฆาราม
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศาจารย์
(เพรา พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
วัดมงคลนิมิตร
รายละเอียด


พระรณังควินัยมุนีวงศ์
(พลอย ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณมุนี
(เขิม เกสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงา
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลสุทธาวาส
อดีตเจ้าอาวาสวัดประพาสประจิมเขต
รายละเอียด


พระราชสุตกวี
(สิงห์ จนฺทาโภ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมุนี
(ริ่น โสภโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(ช้วน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณมุนี
(ดำ ยโสธโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงา
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนาธิการาม
รายละเอียด


พระราชปัญญากวี
(ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดถาวรคุณาราม
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(วิศิษฐ์ อธิปฺปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมไตร
รายละเอียด


พระราชกิตติสุนทร
(สมมาตร ชินวโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระธรรมาวุธวิศิษฐ์
(ชูสิทธิ์ จาครโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาวุธสรณาราม
รายละเอียด


พระโสภณคุณาธาร
(เนียม สุวโจ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ
รายละเอียด


พระศรีปริยัติสุธี
(เฟื่อง สจฺจานนฺโท ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธาราราม
รายละเอียด


พระวิสุทธิศีลาภรณ์
(สำเริง สุทฺธสีโล ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมปาลาจารย์
(เอี่ยม ฐานาจาโร)
อดีตเจ้าคณะมณฑลภูเก็ต
อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร
รายละเอียด


พระบริสุทธศีลาจาร
(ช่วง อตฺตโม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมภูมิ
รายละเอียด


พระบริสุทธศีลาจาร
(วัน จนฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยยอด
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย
รายละเอียด


พระวิศาลสมณคุณ
(สังข์ ปุญฺญวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
รายละเอียด


พระศรีพิพัฒนธรรมวาที
(เบ่งช้วน สิริวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะแขวงท้ายช้าง
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook