พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เพรา พุทฺธสโร) | พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เพรา พุทฺธสโร)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๕
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๕
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓
วัด วัดมงคลนิมิตร
ท้องที่ ภูเก็ต
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,199

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระวิสุทธิวงศาจารย์ เกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา (พ.ศ. ๒๔๑๕) สถานที่เกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


ประวัติการศึกษา

     เรียนวิชาหนังสือไทย หนังสือขอม วิชาคำนวณที่สำนักวัดใต้ควน จังหวัดพังงา


บรรพชาอุปสมบท

     พ.ศ. ๒๔๓๑ บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาวิชาคำนวณ วิชาอักษรศาสตร์ และพระธรรมวินัย

     พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดมงคลนิมิตร เรียนภาษาบาลี แปลพระธรรมบท ในสำนักหลวงธรรมปรีชา (พลับ มาลกานนท์) เรียนอยู่ ๒ พรรษา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๐  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนภาษาไทย วัดมงคลนิมิตร

มรณกาล


     พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เพรา พุทฺธสโร) มรณภาพด้วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ รวมอายุได้ ๗๘ ปี พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระปลัด ฐานานุกรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์ พระครูเจ้าคณะแขวงกลาง
พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศรีขรรัฐสมณคุณ ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิสุทธิวงศ์ศาจารย์ ญาณมุนี สังฆปาโมกข์ ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิวงศ์ศาจารย์ ญาณมุนี สังฆปาโมกข์
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook