Note
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com Facebook : m.me/sangkhatikan


 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • 0

 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระครูสุวิมลพัฒนาภรณ์ (สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน)
  เจ้าคณะตำบลช่อแฮ , เจ้าอาวาสวัดธรรมเมือง
  2024-04-11 04:55:44
 • พระครูไพศาลนพกิจ (ถวัลย์ จนฺทวํโส)
  เจ้าคณะตำบลต้า เขต ๑ , เจ้าอาวาสวัดต้าหลวง
  2024-04-11 04:29:13
 • พระวิมลญาณมุนี (บุญชื่น ฐิตธมฺโม)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา , เจ้าอาวาสวัดลี
  2024-04-11 04:19:53
 • พระราชภาวนาวชิรมงคล วิ. (บุญเกียรติ กุลโสภโณ)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) , อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร
  2024-04-11 02:04:43
 • พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. (ประสาท สุปณฺฑิโต)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า , เจ้าอาวาสวัดกลาง บางปลาม้า
  2024-03-25 12:55:41
 • พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต ,ดร.)
  เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี , เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
  2024-03-25 12:27:08
 • พระครูบุญกิจจานุกูล (ประพันธ์ กตปุญฺโญ)
  รองเจ้าคณะตำบลยางฮอม , เจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง
  2024-03-25 01:09:12
 • พระครูวิจิตรพัฒนากร (เจตนา จนฺทโก ป.ธ.๓)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางขุนศรี , อดีตเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
  2024-03-24 11:41:44
 • พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
  เจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
  2024-03-24 11:38:03
 • พระราชมงคลวชิราภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร , อดีตเจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม
  2024-03-24 11:34:08
 • พระปัญญาวุธธรรมคณี (บริสุทธิ์ ขนฺติโก)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ , อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
  2024-03-24 09:40:35
 • พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ ชุติปญฺโญ)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ , อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
  2024-03-24 09:37:25
 • พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ) , อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
  2024-03-24 09:35:25
 • พระวชิรธรรมวิธาน (สมนึก สมาหิโต ป.ธ.๖)
  เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ , เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส
  2024-03-24 09:17:07
 • พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส ป.ธ.๔)
  เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช , รองเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
  2024-03-24 09:01:13
 • พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท , เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง
  2024-03-24 05:09:53
 • พระครูสุตกิจจานุยุต (ปุ่น สิริโสภโณ ป.ธ.๔)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง
  2024-03-16 02:34:31

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook