พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๖
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่
 เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว
๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูจันทปัญญาคุณ (คำมี จนฺทปญฺโญ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดขันธเสมาราม
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระเทพมงคลวัชราจารย์ (เหลือง ฉนฺทาคโม)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูสังฆรักษ์ ธงชัย ยุตฺตธมฺโม
 เจ้าอาวาสวัดบางศรีเมือง
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูจิรวัฒนโสภณ (ชวลิต จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
 เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
 เจ้าอาวาสวัดช่างฆ้อง
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระมงคลรัตโนภาส (อนันต์ ทีปธมฺโม ,ดร.)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
 เจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูพิพัฒน์วรคุณ (สำราญ)
 เจ้าอาวาสวัดมะกอก
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูสันติธรรมบาล (ฉลวย สนฺติธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดควนสระบัว
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ)
 เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
 เจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อ
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook