พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๗
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระมหาประสงค์ ฉินฺนาลโย ป.ธ.๓
 เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๑
 เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระราชมงคลวชิราภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
 เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เมษายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระราชภาวนาวชิรมงคล วิ. (บุญเกียรติ กุลโสภโณ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
 พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙ ,ดร.)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook