พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๓
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูปริยัติธรรมกิจ (ประพันธ์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓)
 เจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
 เจ้าอาวาสวัดใต้สูงยาง
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระอธิการไกรสุวรรณ จนฺทโก
 เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูสุวรรณสารโกวิท (สำเริง สุจารี ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
 รองเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระญาณสมโพธิ (สุคนธ์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๖)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูศรีภูมานุยุต (ภูมี ปภสฺสโร)
 เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน (ธ)
 เจ้าคณะตำบลสว่างแดนดิน เขต ๒ (ธ)
 วัดชุมชัยพัฒนา
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระโสภณธรรมสาร (มงคล ธมฺมจารี)
 รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดศรีประทุมวนาราม
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
 เจ้าอาวาสวัดด่านประชากร
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร วิ. (แบน ธนกาโร)
 เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูสุตกิตติวัฒน์ (เจริญ กิตฺติธโร ป.ธ.๓)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม
 เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูมงคลธรรมโกศล (โกศล อุปธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดโพนร้อง
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูปริยัติคุณาธาร (อิทธิพล สุพโล ป.ธ.๕)
 เลขานุการเจ้าคณะเขตพญาไทย
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูพิพัฒน์วรนาถ (ประเสริฐ อนงฺคโณ)
 รองเจ้าคณะอำเภอพิชัย
 เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูอุทัยธีรคุณ (เฉลิม กุสลธมฺโม ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย
 เจ้าอาวาสวัดราชธานี
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระเทพสิริโสภณ (ภากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
 อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูภัทรกิจวิสาล (ประวัติ ปริชาโน)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าทราย - ไทรม้า
 เจ้าอาวาสวัดไทรม้าใต้
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
 เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูปทุมธีรคุณ (ลมูล อาวุฑฺโฒ)
 เจ้าคณะตำบลบางเตย เขต ๑
 เจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูอมเรศวชิราภรณ์ (อมเรศ ปิยวณฺโณ)
 เจ้าอาวาสวัดสารวนาราม
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูสุทธิวัฒนานุกิจ (จิรวัฒน์ ปริสุทฺโธ)
 เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ
 เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูสมุห์ สุชาติ ปภสฺสโร
 เจ้าอาวาสวัดไกลกังวล
๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
 เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระเนกขัมมมุนี วิ. (ก้าน ฐิตธมฺโม)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดราชายตนบรรพต
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูโสภณพัชรศาสน์ (สุทิน อิสฺสโร)
 เจ้าคณะตำบลพุขาม
 เจ้าอาวาสวัดโคกสง่า
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูบุญญาภิวัฒน์ (บุญมา กตปุญฺโญ)
 รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว
 เจ้าอาวาสวัดอุตตาราม
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย)
 เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปญฺโญ ป.ธ.๗)
 เจ้าคณะจังหวัดน่าน
 เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูประภัสสรวรคุณ (ชัยพร วลฺลโภ ป.ธ.๔)
 เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูคัมภีรปัญญาคุณ (สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ)
 
 วัดถ้ำเขาปรางค์
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เมษายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูวิสุทธิ์ประภากร (อินสม ปภากโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขัวมุง
 เจ้าอาวาสวัดหัวดง
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูโสภณธรรมโฆสิต (เพล หิริธมฺโม ป.ธ.๓)
 เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่น้อย
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูโสภณเจติยาภิบาล (บุญล้วน วรปุญฺโญ)
 เจ้าคณะตำบลจังหวัดลำพูน (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดหนองดู่
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระกิตติสารกวี (จุธา สีลสํวโร ป.ธ.๖)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูพิพัฒนสีลานุกูล (โชค ฐานธมฺโม)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขนอม
 เจ้าอาวาสวัดกระดังงา
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูโอภาสธรรมโสภณ (จำรัส คนฺธสีโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
 เจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พฤษภาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูประดิษฐ์ปิยธรรม
 เจ้าอาวาสวัดวังสะพาน
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูโกศลเวทย์ (ณัฐวุฒิ ปุญฺญผโล)
 เจ้าคณะอำเภอหัวไทร
 เจ้าอาวาสวัดแหลม
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูปัญญาวรานุยุต (เปลี่ยน รตนปญฺโญ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง
 เจ้าอาวาสวัดสุขุม
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ (สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูอภัยประชาธรรม (ประทุม อภโย)
 เจ้าอาวาสวัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระราชวิจิตรโมลี (บุญมี ปริปุณฺโณ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
 เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูปัญญาคมสถิต (ถวิล ฐิตปญฺโญ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระธรรมปริยัติโสภณ (จัด โกวิโท ป.ธ.๖)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางซื่อ
 เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มิถุนายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ (สุชิน ธมฺเมสโก)
 เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระราชญาณเวที (พัลลภ ปุญฺญวลฺลโภ ป.ธ.๔)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
กรกฎาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูสาครธรรมโสภณ (สง่า เมธิวํโส)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
 เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูวิสิฐเจติยานุการ (ไพวรรณ ภูริญาโณ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวง
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระศาสนานุรักษ์ (ทรงเกียรติ ปุณฺฑริโก)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิงหาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระราชธรรมภาณี (สุนาถ ติกฺขวีโร ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
 เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูสิริพรหมทัต (ลำยวน กิตฺติคุตฺโต ป.ธ.๕)
 เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ตก
 เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กันยายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูสุนทรศีลขันธ์ (สิงห์ทอง ปภากโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม
๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
 เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ตุลาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูปัญญาธรรมโชติ (ศรี)
 เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
 เจ้าอาวาสวัดบางมะเฟือง
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูนิยมกิจจานุกิจ (อัครเดช สุรเตโช)
 เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒
 เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระราชปริยัติบดี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พฤศจิกายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร
 รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย
 เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูบวรธรรมกิติ์ (นิคม ฐิตปุญฺโญ)
 เจ้าคณะตำบลทุ่งโฮ้ง - วังธง
 เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook