พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๖
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่
 เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว
๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูจันทปัญญาคุณ (คำมี จนฺทปญฺโญ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดขันธเสมาราม
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระเทพมงคลวัชราจารย์ (เหลือง ฉนฺทาคโม)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูสังฆรักษ์ ธงชัย ยุตฺตธมฺโม
 เจ้าอาวาสวัดบางศรีเมือง
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูจิรวัฒนโสภณ (ชวลิต จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
 เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
 เจ้าอาวาสวัดช่างฆ้อง
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระมงคลรัตโนภาส (อนันต์ ทีปธมฺโม ,ดร.)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
 เจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูพิพัฒน์วรคุณ (สำราญ)
 เจ้าอาวาสวัดมะกอก
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูสันติธรรมบาล (ฉลวย สนฺติธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดควนสระบัว
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ)
 เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
 เจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อ
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระราชปัญญาโมลี (สมพร คนฺธาโร ป.ธ.๖)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
 เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูสุตภาวนาพิธาน (สุวภัทร ป.ธ.๔)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระใบฎีกา เชษฐ์ จารุธมฺโม
 รองเจ้าอาวาสวัดอุสภาราม
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
มิถุนายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูปัญญาสุตคุณ (สมโภชน์ สิริปญฺโญ ป.ธ.๓)
 เจ้าคณะตำบลในเมือง
 เจ้าอาวาสวัดธรรมธีราราม
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูอุทัยวุฒิคุณ (เจริญ วุฑฺฒิโก)
 เจ้าอาวาสวัดหนองกระดี่นอก
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูปริยัติวีรากร (ล้วน กนฺตวีโร ป.ธ.๔)
 เจ้าคณะตำบลเมืองแก เขต ๑
 เจ้าอาวาสวัดดงยายเภา
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระโอวาท อนาวิโล
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระราชมงคลวัชรสิริ วิ. (เสาร์ ธมฺมโชโต)
 เจ้าอาวาสวัดโคกศรี
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระครูปลัด มูล จารุวณฺโณ
 เจ้าอาวาสวัดสมศรี
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
กรกฎาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระพุทธบาทพิทักษ์ (ชวลิต จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
 เจ้าคณะอำเภอป่าซาง
 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
สิงหาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
 เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook