พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๓
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูปริยัติธรรมกิจ (ประพันธ์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓)
 เจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
 เจ้าอาวาสวัดใต้สูงยาง
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระอธิการไกรสุวรรณ จนฺทโก
 เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูสุวรรณสารโกวิท (สำเริง สุจารี ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
 รองเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระญาณสมโพธิ (สุคนธ์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๖)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูศรีภูมานุยุต (ภูมี ปภสฺสโร)
 เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน (ธ)
 เจ้าคณะตำบลสว่างแดนดิน เขต ๒ (ธ)
 วัดชุมชัยพัฒนา
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระโสภณธรรมสาร (มงคล ธมฺมจารี)
 รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดศรีประทุมวนาราม
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
 เจ้าอาวาสวัดด่านประชากร
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร วิ. (แบน ธนกาโร)
 เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูสุตกิตติวัฒน์ (เจริญ กิตฺติธโร ป.ธ.๓)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม
 เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูมงคลธรรมโกศล (โกศล อุปธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดโพนร้อง
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูปริยัติคุณาธาร (อิทธิพล สุพโล ป.ธ.๕)
 เลขานุการเจ้าคณะเขตพญาไทย
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 พระครูพิพัฒน์วรนาถ (ประเสริฐ อนงฺคโณ)
 รองเจ้าคณะอำเภอพิชัย
 เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
เมษายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
พฤษภาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
มิถุนายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
กรกฎาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
สิงหาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
กันยายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
ตุลาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
พฤศจิกายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
ธันวาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook