พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๕
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูสุทธิชยากร (สุทธิศักดิ์ สุปญฺโญ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
 เจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวัฒนาราม
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูโอภาสบุญวัฒน์ (บุญเลิศ โอภาโส ป.ธ.๓)
 เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสุนทรธรรมมงคล (อำไพ จิรธมฺโม ป.ธ.๓)
 รองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูปลัด สมพร วรธมฺโม
 เจ้าอาวาสวัดช่องลม
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (อุดม อุตฺตมปญฺโญ)
 เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูอุดมปทุมกิจ (ทวี ทวิโร)
 เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสิริสุตคุณ (บุญนำ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
 เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
 วัดอัมพวนาราม
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสมุห์ นันท์ พุทฺธิสาโร
 เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระอธิการบุญมา สุปญฺโญ
 เจ้าอาวาสวัดหนองปรง
๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระสมาจารวิมล (วิชา อภิชาโต)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าอาวาสวัดมิตรภาพวนาราม
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูศรีวิริยโสภณ (ฉลอง วิริยโสภโณ ป.ธ.๔)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระอธิการโยธิน ญานวโร
 เจ้าอาวาสวัดเจ้าชัย
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
 เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูมงคลสิริวงศ์ (สุชาติ สิริมงฺคโล)
 เจ้าคณะตำบลเหมืองแก้ว
 เจ้าอาวาสวัดดอนตัน
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูอุดมธรรมานุกิจ (ชาศรี อุตฺตโม ป.ธ.๓)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
 เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน)
 รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
 เจ้าอาวาสวัดมหาวนาภิมุข
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสุเมธปัญญาคุณ (สุเมธ สุเมโธ)
 เจ้าคณะอำเภอฝาง (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
 เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระอธิการสุเทพ อุตฺตมปญฺโญ
 เจ้าอาวาสวัดกาจับศรัทธาธรรม
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เมษายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูชลธารชัยเขต (จรินทร์ อินฺทวํโส)
 รองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย
 เจ้าอาวาสวัดโบสถ์คงคาล้อม
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูประโชติธรรมรักษ์ (ดุสิต โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
 เจ้าอาวาสวัดละไม
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระราชรัตนวิมล (พยุง ฐิตสีโล ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
 เจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูปัญญาสารโสภณ (ธำรงค์ ปญฺญาสาโร ป.ธ.๓)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสุนทรธัญรักษ์ (บุญทร ปุณฺณสิริ ,ดร.)
 เจ้าคณะตำบลลาดสวาย
 เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่
๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระเทพมงคลวัชโรดม (แสง จนฺทวํโส)
 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พฤษภาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูถิรศาสน์ดำรง (ประมวล ถิรงฺกโร)
 เจ้าอาวาสวัดวัดค้างคาว
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูปัญญาวิเชียร (ถาวร ปญฺญาวชิโร)
 เจ้าคณะอำเภอแม่ริม
 เจ้าอาวาสวัดแม่ริม
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสุจิตรธรรโมภาส (แผ้ว ทนฺตจิตฺโต)
 เจ้าคณะตำบลนาบอน กิตติมศักดิ์
 เจ้าอาวาสวัดเทวสิทธิ์
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระญาณทีปาจารย์ (พ้อง เขมจารี)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวไทร (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดนพคุณ
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระราชพิพัฒน์วัชโรดม วิ. (คำ นิสโสโก)
 เจ้าอาวาสวัดไทยพัฒนา
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทริโย ป.ธ.๓ ,ผศ.ดร.)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิรหาร
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ)
 รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
 เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระใบฏีกา น้อม โชติญาโณ
 เจ้าอาวาสวัดลอยโพธาราม
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
มิถุนายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูสุขุมธรรโมภาส (เมือง โอภาโส ป.ธ.๓)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองห้าง
 เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระมงคลสีลคุณ (บรรจง ตโมนุโท)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแหลมฟ้าฝ่า
 เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมประชามิตร
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูใบฎีกา เจริญ ติกฺกธมฺโม
 
 วัดสันติธรรมาราม
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
กรกฎาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์
 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมฺมวโร)
 เจ้าอาวาสวัดบ่อ กิตติมศักดิ์
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูภาวนาภิรัต (สังข์ สงฺกิจฺโจ)
 เจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อ
๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระพินิตพินัย (คำภา รกฺขิตสีโล ป.ธ.๕)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูรัตโนภาสโสภณ (พริ้ง ปิยธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดมณีเจริญ
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสิริวิชยางกูร (จรูญ สุจิตฺโต ป.ธ.๕)
 เจ้าอาวาสวัดจอมคีรี
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสุพัฒนโกศล (สาธร สาธโร)
 เจ้าคณะอำเภอพะโต๊ะ
 เจ้าอาวาสวัดหาดสำราญ
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูวิมลศาสนการ (ประหยัด ญาณสิทฺโธ)
 เจ้าอาวาสวัดลำกะดาน
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูอนุกูลสาธุกิจ (ประยูร อุฏฺฐาโน)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงกลาง
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระเทพวรเวที (บุญศรี ปุญฺญสิริ ป.ธ.๔)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสุกิจวิธาน (ธราพงษ์ ธมฺมาวุโธ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ
 เจ้าอาวาสวัดเจริญร่มเมือง
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูวรรัตนาภรณ์ (อำนวย ปญฺญาวโร)
 เจ้าอาวาสวัดป่ายุบบุญญาราม
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สิงหาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูวิมลธรรมวงศ์ (วันชัย สุกฺกธมฺโม)
 เจ้าคณะตำบลหนองกระเบียน
 เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูอาทรบุญกิจ (บุญรอด สุเมโธ ป.ธ.๕)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด
 เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์
๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน)
 เจ้าอาวาสวัดตาก้อง
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูสกลคณานุรักษ์ (ประนอม วิริโย)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดศรีโพนเมือง
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระอธิการประสิทธิ์ กตปุญฺโญ
 เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระครูโอภาสธรรมวิมล (นวน ชุตินฺธโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรัง
 เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
กันยายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง อาภาธโร ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง
๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ตุลาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูโอภาสสมาธิคุณ (โอภาส โอภาโส)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (บุญกู้ อนุวฑฺฒโน)
 ประธานสงฆ์วัดอโศการาม
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.๙)
 เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
 เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook