ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 

 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม 4
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลุก 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่แฝก เขต ๑ 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน - ลืออำนาจ - พนา 1
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 2
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 4
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 4
 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 1
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 1
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี 1
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง 1
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 1
 • เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง 1
 • เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 1
 • เจ้าอาวาสวัดวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง 1
...

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook