วัดสังข์กระจาย วรวิหาร แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดสังข์กระจาย วรวิหาร


      วัดสังข์กระจาย วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๐๔ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระเทพมุนี (ด้วง)     เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
  พระเนกขัมมุนี (แสง)     เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
  พระสังวรวิมล (มา)     เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
  พระปรากรมมุนี (นวล)     เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
  พระอริยศีลาจารย์ (เอี่ยม)     เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
  พระอริยศีลาจารย์ (แสง ป.ธ.๓)     เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
  พระอริยศีลาจารย์ (วรรณ)     เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
  พระราชศีลาจาร (เกษม พฺรหฺมสิริ ป.ธ.๓)     เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
  พระพิศาลพิพัฒนพิธาน (อรุณ อริยวํโส ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook