วัดราชนัดดาราม วรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดราชนัดดาราม วรวิหาร


      วัดราชนัดดาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระเทพวิสุทธิเวที (วัฒนา เขมิโก ป.ธ.๙)     เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร
  พระราชปัญญาโสภณ (สุข ปญฺญารํสี)     เจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
  พระราชปัญญารังษี (เอี่ยม ธมฺมภาโร ป.ธ.๘)     เจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
  พระญาณปริยัตติ์ (พริ้ง ป.ธ.๕)     เจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook