วัดพระยาทำ วรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดพระยาทำ วรวิหาร


      วัดพระยาทำ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระศรีสุธรรมมุนี (เอี๋ยว ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)     เจ้าอาวาสวัดพระยาทำ
-   พระครูสุธีสุตกิจ (ประทุม จินฺตคุโณ ป.ธ.๖)   ๒๕๕๐   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
  พระครูสุธีสุตกิจ (ประทุม จินฺตคุโณ ป.ธ.๖)   ๒๕๕๒   เจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook