วัดปรินายก วรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดปรินายก วรวิหาร


      วัดปรินายก วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระพิพัฒน์จริยาลังการ (บุญชู เขมปุญฺโญ ป.ธ.๗)     เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร
  พระวิสุทธินายก (ไคล ธมฺมโชโต)     เจ้าอาวาสวัดปรินายก
  พระวิสุทธินายก (อ่อน ฐิตสุทฺธิ ป.ธ.๗)     เจ้าอาวาสวัดปรินายก
  พระอมรเมธาจารย์ (สุคนธ์ ปภากโร ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร
  พระวิสุทธินายก (เล็ก ป.ธ.๓)     เจ้าอาวาสวัดปรินายก

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook