วัดบางขุนเทียนกลาง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดบางขุนเทียนกลาง


      วัดบางขุนเทียนกลาง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระอธิการวัน   ๒๔๐๗  -  ๒๔๖๔   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระอธิการเฟี้ยม   ๒๔๖๔  -  ๒๔๖๗   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระครูสังฆรักษ์ เผื่อน   ๒๔๖๗  -  ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
-   พระเปลื้อง ปภาอุตโม   ๒๔๗๘  -  ๒๔๘๐   รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระครูอุดมศีลคุณ   ๒๔๘๐  -  ๒๔๙๓   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระครูอมรสมาจารย์   ๒๔๙๓  -  ๒๕๔๓   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระปลัด สมพร สนฺติกโร   ๒๕๔๓  -  ๒๕๔๕   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
-   พระครูสิริปัญญารัตน์   ๒๕๔๕  -  ๒๕๔๖   รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน์ (ดำรงค์ ธมฺมธโร)   ๒๕๔๗   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook