วัดนาคกลาง วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดนาคกลาง วรวิหาร


      วัดนาคกลาง วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระปริยัติวโรปการ (ดำเนิน จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร
  พระเทพสิทธินายก (เหรียง อินฺทสโร ป.ธ.๓)     เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร
  พระมงคลวรญาณ (คุณากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)   ๒๕๔๒   เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook