วัดตรีทศเทพ วรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดตรีทศเทพ วรวิหาร


      วัดตรีทศเทพ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระครูปลัดจุลานุนายก (คง)   ๒๔๑๑   เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
  พระสมุห์ เกตุ     เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
  พระปลัด เจียม     เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
  พระวินัยรักขิต (จันทร์)     เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
  พระครูวินัยธร แสง     เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
  พระสังกิจคุณ (ขำ อินฺทวํโส)   ๒๔๔๓  -  ๒๔๘๗   เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
  พระนิภากรกิตติพิลาส (อรุณ อรุโณ)   ๒๔๘๘  -  ๒๕๑๗   เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
  พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวโร ป.ธ.๕)   ๒๕๑๘  -  ๒๕๓๙   เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
  พระวินัยบัณฑิต (ประพันธ์ วรพนฺธุ)   ๒๕๔๐  -  ๒๕๔๕   เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
-   สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๕๔๗   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
  พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)   ๒๕๖๕   เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร [1]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook