วัดจันทาราม วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดจันทาราม วรวิหาร


      วัดจันทาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระวิสุทธิศีลคุณ     เจ้าอาวาสวัดจันทาราม
  พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี ป.ธ.๕)   ๒๕๒๗   เจ้าอาวาสวัดจันทารามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook