พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ ป.ธ.๓ ,ดร.)


 
เกิด ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อุปสมบท ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
มรณภาพ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดมัชฌันติการาม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.บ., M.A., Ph.D.


VIEW : 1,618

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพุทธิสารโสภณ มีนามเดิมว่า เดช ศาลา เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ บ้านเลขที่ ๓๓ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นบุตร ของนายทอก นางใบ ศาลา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูพุฒิวราคม วัดคามวาสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรธรรมสาร วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิทิตคุณาภรณ์ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๐ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๗ Doctor of Philosophy (Ph.D.) คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดมิ่งเมือง สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ครูสอนพระปริยติธรรม สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย BOBHISASTRA UNIVERSETY FL. USA (BOU) รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ ๓ สายประเทศสาธารณรัฐอินเดีย แสดงพระธรรมเทศนาในวันสำคัญ ของพระพุทธศาสนาและวันธรรมสวนะตลอดปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูธรรมศาสนโฆษิต ฐานานุกรมใน พระธรรมปัญญาจารย์ เจ้าคณะรองวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูธีรสารปริยัติคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพุทธิสารโสภณ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๓๑
วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ธ.


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook