พระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
อายุ ๔๙ ปี
พรรษา ๒๙
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 3,703

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร [1]

งานเผยแผ่

ที่ปรึกษา ปธ.สนง.กำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูอรุณธรรมานุวัตร
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศากยปุตติยวงศ์ [2]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมหาเจติยาภิบาล สุพพิธานเจติยสถานพิพัฒน์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook