พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๕
วัด วัดสัมมาชัญญาวาส
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 3,022

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะเขตหนองจอก - คลองสามวา (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาส
 รองเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิบูลธรรมภาณ [1]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมกวี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๐๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook