พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ชินวํโส ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ชินวํโส ป.ธ.๓)


 
เกิด ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๘๐ ปี
พรรษา ๕๗
วัด วัดบุณยประดิษฐ์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 4,629

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ (วัดราษฎร์)
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ (วัดราษฎร์)
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะเขตบางแค
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูพิพัฒนโกวิท
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติกิจโสภณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนโสภณ วิมลปริยัติกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิเมธี ศรีปริยัติกิจวิธาน ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook