พระธรรมวชิรดิลก (แสงทอง อริยเมธี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรดิลก (แสงทอง อริยเมธี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒
พรรษา ๔๕
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 6,892

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรดิลก มีนามเดิมว่า แสงทอง แก้วพริ้ง เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ณ บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ ๔ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ เจิม โยมมารดาชื่อ กรม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พระครูพิชัยธรรมานุรักษ์ วัดมหาธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ วัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมี พระเทพวิมลเมธี (บุญมา ญาณวิมโล) วัดมงคลทับคล้อ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาโกสิทธิ์ สุจิตฺโต ป.ธ. ๙ วัดมหรรณพาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวิสุทธิพงษ์เมธี (ประเสริฐ ฐานเสฏฺโฐ ป.ธ.๗) วัดโพทะเล เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะ ๙ วัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 รองเจ้าคณะภาค ๙

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น อาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐  เป็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำชั้น ป.ธ.๕-๖-๗ สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสมโพธิ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุตกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติเวที ศรีศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรดิลก สาธกธรรมภาณี สุสีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๑๖-๑๑๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook