พระสมาจารวิมล (วิชา อภิชาโต) | พระสังฆาธิการ

พระสมาจารวิมล (วิชา อภิชาโต)


 
เกิด ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๔ ปี
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดมิตรภาพวนาราม
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 1,575

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา [1]
 เจ้าอาวาสวัดมิตรภาพวนาราม
 เจ้าคณะอำเภอปากช่อง

มรณกาล


     พระสมาจารวิมล (วิชา อภิชาโต) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น.โดยประมาณ สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูเมตตานุรักษ์
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสมาจารวิมล [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ และภาค ๑๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook