พระครูโกศลสังฆคุณ (วงค์เพชร ฐิติโก) | พระสังฆาธิการ

พระครูโกศลสังฆคุณ (วงค์เพชร ฐิติโก)


 
เกิด ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดแม่ขาน
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 587

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโกศลสังฆคุณ มีนามเดิมว่า วงค์เพชร์ บุญมาลา เกิดเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดแม่สาบใต้ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดแม่ขาน
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว [1]

มรณกาล


     พระครูโกศลสังฆคุณ (วงค์เพชร ฐิติโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๑๕ น. อายุ ๗๕ ปี พรรษา ๕๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูโกศลสังฆคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์
นพพล ใจจันทร์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook