พระธรรมวชิราภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิราภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙)


 
เกิด ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๔๐
วัด วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศศ.ม., บธ.ด.(กิตติ์), ปร.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 12,737

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิราภรณ์ มีนามเดิมว่า โสภณ พุ่มพวง เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ บ้านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกริก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [1]

งานพิเศษ

  • เป็นกรรมการและเลขานุการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

  • จัดทำโครงการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

  • จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา” ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

  • เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยกลไกทางศาสนาพุทธ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวชิรโมลี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิราภรณ์ สุนทรปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๖๗
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook