พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕ | พระสังฆาธิการ

พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕ ,ดร.


 
เกิด ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
อายุ ๓๓ ปี
อุปสมบท ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พรรษา ๑๒
วัด ที่พักสงฆ์สว่างมงคล
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., พธ.ม., ค.ด.


VIEW : 2,459

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาอภิชาติ ชยเมธี มีนามเดิมว่า อภิชาติ ถาวร เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ บิดานายจักรกฤษณ์ ถาวร มารดา นางรวงทอง ถาวร ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วัดศรีโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ โดยมี พระครูโอภาสจันทศีล วัดศรีโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระราชวิมล วัดชนะสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปริยัติสุธี วัดชนะสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุธีปริยัติธาดา วัดชนะสงคราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๓ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค วัดคันลัด สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๕ สำเร็จ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาณุรังษี
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ประธานที่พักสงฆ์สว่างมงคล
พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคล

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ฝ่ายประสานงาน เว็บไซต์ sangkhatikan.com

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ที่มา


facebook พระมหาอภิชาติ ชยเมธี
วัดสามพระยา วรวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook