พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕ - พระสังฆาธิการ

พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕


 
เกิด ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
อายุ ๒๘ ปี
อุปสมบท ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พรรษา
วัด วัดภาณุรังษี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., พธ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาอภิชาติ ชยเมธี มีนามเดิมว่า อภิชาติ ถาวร เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ บิดานายจักรกฤษณ์ ถาวร มารดา นางรวงทอง ถาวร ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วัดศรีโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ โดยมี พระครูโอภาสจันทศีล วัดศรีโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระราชวิมล วัดชนะสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปริยัติสุธี วัดชนะสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุธีปริยัติธาดา วัดชนะสงคราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๕๐ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๓ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดชนสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค วัดคันลัด สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาณุรังษี

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ฝ่ายประสานงาน เว็บไซต์ sangkhatikan.com

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook