พระกิตติรามมุนี (สนิท อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระกิตติรามมุนี (สนิท อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓)


 
เกิด ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๖ ปี
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดโพธิ์นิมิตร
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 2,328

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับถวายปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.กิตติ์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับถวายปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.กิตติ์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา [1]
 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิตร
 เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย

มรณกาล


     พระกิตติรามมุนี (สนิท อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๒.๔๗ น. ณ โรงพยาบาลปักธงชัย สิริอายุรวมได้ ๘๖ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูธวัชโพธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติรามมุนี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๗๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook