พระพินิตพินัย (คำภา รกฺขิตสีโล ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระพินิตพินัย (คำภา รกฺขิตสีโล ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 2,218

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพินิตพินัย มีนามเดิมว่า คำภา วรรณพฤกษ์  เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘ (ตรงวันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน) ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง (เมื่อครั้งยังเป็น ตำบลกลาง) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โยมบิดา นายผา วรรณพฤกษ์ โยมมารดา นางซ้อน วรรณพฤกษ์

     โดยเป็นบุตรคนแรก ในจำนวนพี่น้อง ๔ คน คือ
     ๑. พระพินิตพินัย (คำภา รกฺขิตสีโล,วรรณพฤกษ์)
     ๒. นายเพ็ง วรรณพฤกษ์ (เสียชีวิตแล้ว)
     ๓. นายแหลมทอง จันทสาร
     ๔. นายอาวุธ จันทสาร


บรรพชา

     เมื่อจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบ้านผักกาดหญ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานในขณะนั้นแล้ว ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ขณะมีอายุ ๑๕ ปี ณ วัดสุปัญญาราม ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระราชสิทธาจารย์ (บุญเรือง ปภสฺสโร) อดีตเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด อดีตเจ้าอาวาสวัดสุปัญญาราม - วัดสระทอง บ้านผักกาดหญ้า และอดีตเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อครั้งยังมีสมณศักดิ์เป็น พระครูวิโรจนผดุงศาสน์ เป็นพระอุปัชฌาย์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขณะมีอายุ ๒๑ ปี ณ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) เมื่อครั้งยังมีสมณศักดิ์ที่ พระรัชชมงคลมุนี (พระราชาคณะชั้นธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ (รูปที่ ๙) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ (รูปที่ ๑๐) เมื่อครั้งยังมีสมณศักดิ์ที่ พระเนกขัมมมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเนกขัมมมุนี (เส็ง ทินฺนวโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เมื่อครั้งยังมีสมณศักดิ์ที่ พระครูธรรมาลังการ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
 พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระพินิตพินัย (คำภา รกฺขิตสีโล ป.ธ.๕) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๒.๐๘ น. ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สิริอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสุวรรณรังษี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพินิตพินัย [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
วัดสัมพันธวงศ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook