พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท) | พระสังฆาธิการ

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ,ดร.)


 
เกิด ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
อายุ ๔๓ ปี
อุปสมบท ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔
พรรษา ๒๒
วัด วัดชัยมงคล
ท้องที่ แพร่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 884

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ มีนามเดิม ประเวท ถาฐาน เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ บิดา-มารดา ชื่อ นายวงศ์ และนางคำมี ถาฐาน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ วัดตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมี พระครูสถิตธรรมนาถ เจ้าคณะอำเภอร้องกวาง เจ้าอาวาสวัดตำหนักธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ วัดแม่ยางยวง ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี พระครูสถิตธรรมนาถ เจ้าคณะอำเภอร้องกวาง เจ้าอาวาสวัดตำหนักธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาวัดชัยมงคล
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
พ.ศ. ๒๕๖๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลคนดีศรีพุทธศาสน์ ณ ธรรมสถานวังกาบราง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล ยุคล พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เลขานุการเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น พระวินยาธิการอำเภอเมืองแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น กรรมการการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น กรรมการการศึกษา โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ด้านอื่นๆ

พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอเมืองแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองแพร่ที่มา


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ผู้แนะนำข้อมูล


วรพงษ์ โมหา
นพพล ใจจันทร์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook