พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๘๐ ปี
พรรษา ๕๖
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 8,224

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรเมธาจารย์ มีนามเดิมว่า ยุทธศักดิ์ พัดทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่อำเภอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - สัมพันธวงศ์ - ราชเทวี (ธ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
 เจ้าคณะภาค ๔-๕ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ญาณโกศลวิมลศีลาจาร มหาคณาธิการนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมในสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺมมหาเถร ป.ธ.๙) วัดโสมนัสราชวรวิหาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติวราภรณ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณกวี ศรีปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเจติยาจารย์ สีลาจารวัตรวิมล โสภณปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรเมธาจารย์ ไพศาลศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารสุนทร ตรีปิฎกคุณาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
kittinako.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook