พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๖
วัด วัดสร้อยทอง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 15,021

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง [3]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีปริยัตโยดม [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๕
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook