พระเทพปริยัติวงศ์ (พาย ภทฺทโก ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัติวงศ์ (พาย ภทฺทโก ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๘
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 3,952

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปริยัติวงศ์ มีนามเดิมว่า พาย มั่งมี เกิดเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ พร้า โยมมารดาชื่อ แน่น


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระภาวนาโกศลเถร (ภายหลังเป็น พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระมงคลเทพมุนี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูปลัดธีรวัฒน์ ฐานานุกรม ใน พระธรรมธีรราชมหามุนี
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูพิศิษฐ์ปริยัติคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนวิมล พิสณฑ์ปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติวงศ์ ธํารงศีลาจารโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๑๐-๑๑๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook